Lietošanas noteikumi

MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi, ir piemērojami tīmekļa vietnei www.jaunpilspienotava.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne.
Tīmekļa vietni administrē un pārvalda AS „JAUNPILS PIENOTAVA”, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40003340879, PVN maksātāja reģistrācijas numurs Latvijas Republikā LV40003340879, kuras juridiskā adrese ir Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145, Latvia, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes pārvaldnieks.
Apmeklējot Tīmekļa vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Tīmekļa vietnes pārvaldnieka piedāvātajiem produktiem un to lietošanas noteikumiem. Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks negarantē Tīmekļa vietnē norādīto produktu pieejamību.
Tīmekļa vietnē izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (apskati, preses relīzes, grafiski materiāli u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais.

Tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Tīmekļa vietnes pārvaldnieks uzskata par uzticamiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.
Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Tīmekļa vietnē vai ar šīs Tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neatkarīgu iemeslu dēļ.
Informācija Tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai dzēsta jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neapliecina un negarantē to, ka šī Tīmekļa vietne darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.
Tīmekļa vietnes apmeklētāji personīgi, pēc saviem ieskatiem un vajadzībām, pieņem lēmumu par Tīmekļa vietnē piedāvāto preču iegādi un lietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Tīmekļa vietnē ietvertā informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par Tīmekļa vietnē norādīto produktu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai Tīmekļa vietnes pārvaldniekam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada saistības Tīmekļa vietnes pārvaldniekam, ne arī Tīmekļa vietnes lietotājam.
Tīmekļa vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu, lūgumu vai pamudinājumu iegādāties vai pārdot kādu produktu, vai arī par kādu citu ieteikumu.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Šīs Tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Tīmekļa vietni vai tās saturu.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, trešo personu radītiem), kā arī, bet ne tikai visa veida kaitējuma atlīdzību, soda naudām un līgumsodiem, finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Tīmekļa vietnes pārvaldnieks ir zinājis par Tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks dara visu iespējamo, lai šajā Tīmekļa vietnē nepieļautu datorvīrusu un citu lietotājam traucējošu programmu izplatību, tomēr tas nevar to garantēt un neuzņemas nekāda veida saistības attiecībā uz datorvīrusu un citu lietotājam traucējošu programmu izplatību interneta vidē. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks rekomendē Tīmekļa vietnes lietotājiem ievērot visus attiecīgos kiberdrošības pasākumus pirms informācijas lejupielādēšanas no šīs Tīmekļa vietnes.

AUTORTIESĪBAS UN PREČU ZĪMES

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Tīmekļa vietni. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs.
Šīs Tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Tīmekļa vietnes saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots un atsauce uz šo Tīmekļa vietni, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Tīmekļa vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

SAITES

Ja Tīmekļa vietnes pārvaldnieks norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Tīmekļa vietnes pārvaldnieka sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

 SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Tīmekļa vietnē ir sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu datora cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat Tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās Tīmekļa vietnes lietošanu Tīmekļa vietnes apmeklētājam.
Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu datora cietajā diskā noteiktu laika periodu. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai Tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.
Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties Tīmekļa vietnē. Lai lietotu Tīmekļa vietni, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu iepazīties ar Tīmekļa vietnes saturu un iegādāties no Tīmekļa vietnes pārvaldnieka preces un pakalpojumus. Sesijas sīkdatnes tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu Tīmekļa vietnē vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs Tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas ar Tīmekļa vietnes palīdzību Jums var nebūt iespējams pilnvērtīgi izmantot visus Tīmekļa vietnes pakalpojumus.

 

LAD atbalsts

Ilgtspējība
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD