Privātuma politika

AS JAUNPILS PIENOTAVA PRIVĀTUMA POLITIKA

 AS “JAUNPILS PIENOTAVA” Personas datu aizsardzības politikas (turpmāk arī – Politika) mērķis ir nodrošināt fiziskās personas (Datu subjekta) tiesības uz drošu un atbilstošu personas datu apstrādi, iegūstot un apstrādājot fiziskās personas datus, sniegt šai fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, fiziskās personas tiesībām, un apstrādes termiņu.

Personas datu apstrādes pārzinis, attiecībā uz klientiem, mājaslapu apmeklētājiem, kā arī kandidātiem uz vakancēm, kuri ir iesnieguši pieteikumu, ir AS “Jaunpils Pienotava”, VRN 40003340879, juridiskā adrese : Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145, Latvija (turpmāk – Uzņēmums).

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu fizisku personu.  Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz
sekojošām grupām (turpmāk tekstā – Klienti):
• Fiziskajām personām – kandidātiem;
• Uzņēmuma klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
• Uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem.

• Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

• Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, papīra formātā vai telefoniski).

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN PAMATS

Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem -
Pakalpojumu sniegšanai:

• Klienta (juridiskas personas) pārstāvja identificēšanai;
• Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
• Preču piegādei (līguma saistību izpildei);
•Iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
• Norēķinu administrēšanai;
• Parādu atgūšanai un piedziņai;
• Mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
• Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;
• Līguma slēgšanai ar kandidātu, kurš atbilst Uzņēmuma izvirzītajām prasībām;
• Pārbaudīt Klienta (juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas, fiziskas personas) identitāti pirms pakalpojumu iegādes;
• Nodrošināt līguma saistību izpildi;
• Saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu;
• Nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • Administrēt maksājumus;

 

KLIENTA PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI TIKAI TAD, JA APSTRĀDE TIESISKI PAMATOTA AR :

•  Līguma slēgšanu un izpildi – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
•  Normatīvo aktu izpildi – lai izpildītu JAUNPILS PIENOTAVAS  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• Klienta – datu subjekta piekrišanu;
• Likumīgu (leģitīmu) interesi – lai realizētu no JAUNPILS PIENOTAVAS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas JAUNPILS PIENOTAVAS vai trešo personu leģitīmās (likumīgās) intereses.

  

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

• JAUNPILS PIENOTAVA aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un JAUNPILS PIENOTAVAS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
• JAUNPILS PIENOTAVAS ieviesti iekšējās kārtības noteikumi drošības nodrošināšanai, incidentu novēršanai un ziņošanai.
• Diemžēl neviena datu pārraidīšana nav 100% droša, tāpēc, ja Jums ir iemesls satraukties vai ir priekšlikumi uzlabojumiem, lūdzam nekavējoties to darīt mums zināmu.

 

  SĪKDATŅU APSTRĀDE

Uzņēmuma mājaslapā var tik izmantotas sīkdatnes – 
• Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas; 
• Uzņēmuma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Uzņēmums nenes atbildību.

 

CITI NOTEIKUMI

• Uzņēmumam ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to Uzņēmuma interneta mājas lapā.

• Uzņēmums saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā.

 

 

LAD atbalsts

Ilgtspējība
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD